Projecten

Wat kan LEF voor u betekenen? Wij zijn gespecialiseerd in het ondersteunen van overheden op het gebied van juridische zaken:

  • Bestuursrecht: secretaris bezwaarschriftencommissie, vertegenwoordiging van organisatie in rechte, handhaving, vergunningverlening, Awb, subsidierecht, WMO, WWB, Drank- en Horecawet, APV, Wob, Wabo, Wro, Bouwbesluit en Wet Milieubeheer.
  • Juridische kwaliteitszorg en juridisch control. Juridisch advies / bijstand verlenen aan directie en medewerkers op bestuursrechtelijk en privaatrechtelijk gebied; belast met de juridische controlfunctie voor de gehele organisatie en als zodanig rapporten en besluiten toetsen op juridische juistheid en zo nodig aanwijzingen geven tot kwalitatieve verbeteringen; secretaris van de bezwaarschriftencommissie en als zodanig verantwoordelijk voor het opstellen van preadviezen, de verslaglegging en het formuleren van commissieadviezen en collegebesluiten; projectleider contractenbank; projectleider deregulering.
  • Privaatrecht: algemeen juridisch, overeenkomstenrecht.
  • (Plaatsvervangend) raadsgriffier
%d bloggers liken dit: